revenire la pagina anterioară
Documentele necesare pentru înregistrarea societatii cu raspundere limitata – debutant (S.R.L. - D)

Documentele necesare pentru înregistrarea societatii cu raspundere limitata – debutant (S.R.L. - D)

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii debutanti în afaceri, acestea pot fi înfiintate de întreprinzători cu capacitate de exercitiu deplină, care îndeplinesc conditiile legii.

Conform informatiilor publicate pe site-ul oficial al Oficiului National al Registrului Comertului, pasii si documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comertului, înregistrarea fiscală si autorizarea functionării societătii cu răspundere limitată – debutant (S.R.L. - D) sunt:

A. Operatiuni prealabile
Depunere cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firmă (original), completata cu 3 denumiri, în ordinea preferintelor, respectiv de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblemă.

B. Înregistrare
1. Cererea de înregistrare;
2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală;
3. Declaratia-tip pe propria raspundere semnată de asociati sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineste conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitătile precizate în declaratia-tip;
4. Dovada verificării disponibilitătii si rezervării firmei;
5. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. Actul constitutiv;
7. Documentul care atesta dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
8. Cererea adresata ANAF în vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosintă asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;
9. Declaratia pe propria răspundere în forma autentică privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezulta că sunt deja înregistrate la administratia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosintă asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social;
11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise si vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se află si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
12. Declaratiile date pe propria răspundere, dupa caz, de catre fondatori / administrator / cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calităti;
13. Declaratiile date pe propria răspundere de catre fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societătii în registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spatiul economic european;
14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;
15. Specimenele de semnatură ale reprezentantilor societătii;
16. Dacă este cazul:
•  avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuintă, prevăzut de Legea nr. 230/2007;
•  avizele prealabile prevăzute de legile speciale;
•  împuternicire specială (în forma autentică), avocatială sau delegatie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalitatile legale.
Notă:
•  În cazul societatilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comertului.
•  Solutionarea cererii revine în competenta directorului oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea si a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
•  Formularele se distribuie la sediul ORC.
•  Cererea de înregistrare si înscrisurile prevazute de lege, îndosariate (în dosar cu sină) si numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în forma electronică va avea încorporată, atasată sau logic asociată semnatura electronică extinsă.

Pentru a nu face drumuri suplimentare si a pierde timp, înainte de a va prezenta Oficiului National al Registrului Comertului pentru a depune documentele necesare înregistrării firmei, noi va recomandam să parcurgeti urmatorii pasi:
1. Gânditi-vă la un posibile numele pentru societatea dvs. Puneti pe hârtie cel putin 4-5 variante.
2. Verificati pe site-ul www.onrc.ro dacă nu cumva deja există înregistrată o companie cu acest nume.
3. Rezervati la Oficiului National al Registrului Comertului numele pentru compania dvs.
Atentie: întreprinzătorii debutanti care înregistreaza un S.R.L.-D. sunt scutiti de plata taxelor la ONRC, dar rezervarea de nume nu intra în categoria scutirilor. Pentru aceasta va trebui să achitati o taxa de 72 ron.

4. Redactati actul constitutiv. Pe site-ul oficial al Oficiului National al Registrului Comertului găsiti modele atât pentru SRL asociat unic cât si pentru SRL mai multi asociati.
Legat de de modelul de act constitutiv prezentat pe site-ul ONRC, trebuie să stiti că:
- la “Art. 2. Obiectul de activitate al societatii este:” aveti dreptul sa precizati maximum 5 clase CAEN.
- la capitolul “Cenzori/Auditor Financiar” trebuie să va decideti dacă veti avea din start un cenzor, căci potrivit legii doar societătile cu răspundere limitată care au peste 15 asociati trebuie să numească in mod obligatoriu cenzori, iar în privinta obligativitatii existentei auditorilor legea prevde că trebuie auditate societatile care, la inchiderea unui exercitiu financiar, indeplinesc cel putin doua din următoarele trei criterii: 1. Au active totale peste 3.650.000 euro / 2. Au cifra de afaceri neta peste 7300000 euro / 3. Au un numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar mai mare sau egal cu 50.

5. Descărcati de pe siteul ONRC toate formularele necesare înregistrarii firmei. Acestea sunt disponibile pe pagina www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/societati-cu-raspundere-limitata-debutant-srl-d
Completati-le cu mare atentie.

Atentie! Reprezentantii S.R.L.-D.-urilor care au împlinit termenul de 3 ani de la data înfiintarii, începând cu 1 ianuarie 2015 trebuie să facă demersurile necesare pentru schimbarea sintagmei S.R.L.-D. în S.R.L. sau să opteze pentru altă forma juridică.

Potrivit articolului 6, aliniatul (1), lit. a, din Ordonanta de urgentă nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltării microîntreprinderilor de catre întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările si completările ulterioare, calitatea de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii, “la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării”.
Astfel, conform aceluiasi articol, aliniatul (2), „în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calitătii de microîntreprindere apartinând întreprinzătorului debutant, societatea respectivă are obligatia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare”.
Prin urmare, reprezentantul societatii se va prezenta la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde si-a declarat sediul social, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la data la care se împlinesc 3 ani de la înmatricularea societătii, în vederea schimbării denumirii.