revenire la pagina anterioară
Incepand cu 10 septembrie tinerii intreprinzatori pot accesa Programul SRL-D 2015

Incepand cu 10 septembrie tinerii intreprinzatori pot accesa Programul SRL-D 2015

Pe site-ul Directiei Politici Antreprenoriale si Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) a apărut anuntul referitor la data de lansare a Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltării microintreprinderilor de către intreprinzatorii debutanti în afaceri (SRL-D) 2015. Incepând cu data de 10 septembrie 2015 ora 10.00 va fi activă pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului SRL-D 2015.
Guvernul a aprobat prin HG nr. 679/2015, publicată in Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015, o serie de modificări la desfăsurarea Programului de stimulare a infiintării si dezvoltării microintreprinderilor de către intreprinzătorii debutanti in afaceri.

Cine poate beneficia de finantare prin Programul SRL-D 2015 ?
Prin program se acordă facilitati pentru microîntreprinderile nou-înfiintate, conduse de întreprinzătorii debutanti în afaceri, care desfăsoară pentru prima data activitate economică, prin intermediul unei societăti cu răspundere limitată debutantă (SRL-D).
Pot înregistra societăti cu raspundere limitată de tip SRL-D persoanele fizice, întreprinzatori debutanti în afaceri, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capacitate juridică deplină de exercitiu;
b) anterior datei înmatricularii societatii în registrul comertului nu au mai detinut si nu detin calitatea de actionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spatiul Economic European.

O conditie impusă beneficiarilor eligibili este aceea de a nu fi beneficiat de alocatie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori.

Nu se acordă ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati / actionari /administratori în cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din Programele derulate de catre Ministerul Energiei, IMM si Mediul de Afaceri în anul 2015

Finantare nerambursabilă acordată
Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 44.821 lei (aprox. 10.000 euro) pentru fiecare beneficiar. Contributia proprie a fiecărui solicitant (din surse proprii sau din credit bancar) trebuie sa fie de minim 50%.

Pentru ce se pot solicita bani ?
Obiectul finantării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

1) INVESTITIILE ÎN ACTIVE CORPORALE, destinate activitătii pentru care s-a solicitat finantarea:
a) Terenuri pentru realizarea de constructii/amenajare efectuate în cadrul proiectului;
b) Constructii pentru desfăsurarea activitătii;
c) Achizitionarea de spatii destinate realizarii activitătii;
d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitătii;
e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de măsură, control si reglare, tehnică de calcul, etc;
f)  Achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
g) Achizitionarea de instalatii de încalzire sau climatizare aferente spatiului de productie/servicii/comert;

2) INVESTITIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete de inventie, design industrial, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologică, licente si software, etc.); realizare site (maxim 10.000 lei) - pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie să fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN.

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:
a) Costuri curente: materii prime, marfuri; materiale consumabile, materiale auxiliare;
b) Costuri de personal (salarii, costuri asigurari sociale);
c) Costuri de training si formare personal;
d) Servicii externe: contabilitate; consultantă fiscală; consultantă juridică; consultantă în management; consultantă IT; consultantă PR; consultantă pentru întocmirea planului de afaceri.
Cheltuielile cu serviciile de consultantă de orice tip nu pot depăsi 4% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai putin consultantă.
e) Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curătenie, reparatii, asigurare, apa/canal, gunoi;
f) Costuri legate de procesul de vânzare;
g) Costuri administrative;
h) Chirii pentru spatii de birouri, productie, de desfăsurare activităti comerciale si prestari servicii, depozitare);
i) Alte costuri conexe legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului: racordarea la utilitati: apă, gaz, electricitate, canalizare; infrastructură necesară racordării la utilităti: drum de acces, reabilitări, amenajări; asigurarea normelor de protectia muncii, de protectia mediului.
j) Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitantii care asigura contributia proprie din credit;

Microîntreprinderile SRL-D trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri, criteriul minim obligatoriu privind ponderea investitiilor (corporale si necorporale) de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile.

În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrarii necesitatii acesteia în desfasurarea activitatilor pe care se acceseaza finantarea. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie în legatura directa cu fluxul subactivitatilor (aprovizionare / promovare, activitatea codului CAEN, distributie / vânzare), care sunt necesare desfasurarii activitatilor codului CAEN autorizat pentru care se solicita finantare.

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Înscrierea în program
Solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri în vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro în sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, pâna la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se înregistreze cu user si parola. Dupa înregistrare, se completeaza on-line planul de afaceri.
În vederea înscrierii în cadrul Programului în aceasta sesiune, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (joi, 10 septembrie 2015), timp de 15 zile calendaristice, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (joi, 24 septembrie 2015), cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de înscriere până la epuizarea bugetului alocat programului

Selectarea firmelor ce vor fi finantate
Admiterea în Program se va face în ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. HG nr. 679/2015 introduce noi criterii pe baza carora vor fi evaluate planurile de afaceri înscrise în program.

La punctaje egale va prevala:
- numărul de locuri de muncă ce urmeaza a fi create în cadrul Programului;
- achizitia de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care acceseaza programul;
- absolvirea unui curs de antreprenoriat;
- asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de somer sau absolvent în anul precedent înregistrării SRL-D la Registrul Comertului;
- data si ora înscrierii în program,
în aceasta ordine.

În vederea semnarii Contractelor de Finantare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului. Aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit, vor încheia în termen de cel mult 30 zile calendaristice contractul de finantare cu OTIMMC, dupa prezentarea dovezii cofinantării, care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinantării (contract/ linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat).

În maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, dar nu mai târziu de  24 noiembrie 2015, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si să depună documentatia de decont la sediul OTIMMC.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 19.300.000 lei cu posibilitatea suplimentarii, pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile. Prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 430 de beneficiari.

Documentatia programului se poate consulta si descarca la adresa: http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programe-nationale-2015/