revenire la pagina anterioară

Legea 112/2017 privind aprobarea OUG 10/2017 (Start-Up Nation Romania)

Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiintarii de noi întreprinderi mici si mijlocii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 mai 2017

 

Parlamentul României adoptâ prezenta lege.

 

Articol unic. -

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10 din 27 ianuarie 2017 pentru stimularea înfiintării de noi întreprinderi mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, cu următoarele modificări si completări:

 

1. Articolul 1 se modifica si va avea următorul cuprins:

" Art. 1. -
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat implementează în perioada 2017-2020 Programul pentru stimularea înfiintarii de întreprinderi mici si mijlocii, denumit în continuare Programul «Start-up Nation - Romania»."

 

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 2. -
(1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - Romania» sunt întreprinderile înfiintate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintării si dezvoltarii microîntreprinderilor de către întreprinzatorii debutanti în afaceri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, si care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, criteriile de eligibilitate impuse de legislatia în domeniul ajutoarelor de minimis, conditiile de eligibilitate prevazute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobata potrivit art. 8, precum si conditiile specifice în cazul finantarii din fonduri europene.
(2) Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înfiintate după data prevazută la alin. (1) de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfasoară sau care a desfăsurat aceeasi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere."

 

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 3. -
(1) Prin Programul «Start-up Nation - Romania» se acordă un ajutor de minimis unui numar maxim anual de 10.000 de beneficiari întreprinderi mici si mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completările ulterioare, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.
(2) Sumele necesare implementarii Programului «Start-up Nation - Romania» se asigura anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si/sau din fonduri externe.
(3) În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation - Romania», indiferent de sursa de finantare, se utilizeaza atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât si cel al decontarii cererilor de plata, asa cum sunt reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 93/2016."

 

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 4. -
(1) În afara obligatiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricarui operator economic, întreprinderea beneficiara de ajutor de minimis în conditiile Programului «Start-up Nation - Romania» are si obligatia sa faca dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma întreaga, a minimum unui loc de munca pentru care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.
(2) Înregistrarea pentru obtinerea ajutorului de minimis se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantul trebuie sa se înregistreze si sa completeze on-line planul de afaceri;
b) planul de afaceri corect si integral completat se transmite si se înregistreaza on-line o singura data în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicatia on-line nepermitând înscrierea de doua ori a aceluiasi solicitant în aceeasi sesiune de înscriere;
c) aplicatia on-line genereaza automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii înregistrarii planului de afaceri si punctajul obtinut.
(3) Evaluarea planului de afaceri se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a) pe baza criteriilor prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, aplicatia on-line genereaza automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;
b) verificarea administrativa si de eligibilitate, precum si verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor înscrise în planul de afaceri se efectueaza în ordinea punctajului generat de aplicatia on-line, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevazute la art. 5;
c) solicitantii pot beneficia de finantare nerambursabila obtinuta în cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» o singura data.
(4) Contractarea si finantarea se realizeaza în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevazute la art. 5.
(5) Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidentiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidentiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv si a creditelor bugetare aprobate pentru anii urmatori pâna la ultimul contract semnat."

 

5. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 5. -
(1) Masurile de natura ajutorului de minimis se implementeaza prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aproba prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat si se deruleaza cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene si de legislatia nationala în domeniu."

 

6. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.

 

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 6. -
Activitatile si cheltuielile eligibile sunt mentionate în schema de ajutor de minimis prevazuta la art. 5."

 

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. -
(1) Recuperarea ajutorului de minimis si dobânda aferenta se va efectua potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare.
(2) În cazul în care se constata ca beneficiarii nu au respectat obligatia pastrarii locurilor de munca si a investitiei pe perioada prevazuta în schema de ajutor de minimis, au facut declaratii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de minimis sau au schimbat destinatia acestuia ori se constata ca nu au respectat obligatiile prevazute în contractul de finantare, se recupereaza total ajutorul de minimis acordat.
(3) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include si dobânda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pâna la data recuperarii acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilita prin legislatia specifica nationala si europeana în vigoare."

 

9. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
" Art. 8. -
Schema de ajutor de minimis prevazuta la art. 5 se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

 

10. Dupa articolul 8 se introduce anexa, cu urmatorul cuprins:
"Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri   
                                 

Nr. crt. / Criterii / Punctaj 

A Domeniul de activitate
1.  Productie  -  40 puncte
2.  Programare IT - cod CAEN 6201  -  40 puncte
3.  Industrii creative  -  35 puncte
4.  Servicii  -  30 puncte
5.  Comert si alte activităti  -  25 puncte         

B Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca pe durata nedeterminată în cadrul întreprinderii
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de munca pe durata nedeterminata, cu norma întreaga, creat în plus fată de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)  -  20 puncte 

C Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/ absolventi după anul 2012/someri
1. Cel putin două locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul 2012/someri  -  25 puncte
2. Cel putin un loc de muncă ocupat de persoana defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer  -  20 puncte         

D Criterii aferente investitiei
1.  Echipamente tehnologice si software-uri necesare desfasurării activitătii în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri  –  10 puncte
2.  Caracter inovativ al investitiei  -  5 puncte 


Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 de puncte.
Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
La punctaje egale va prevala:
- numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create în cadrul programului;
- numarul de locuri de munca ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolventi dupa anul 2012/someri;
* Definita conform Hotarârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare.
- achizitia de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care accesează programul;
- data si ora înscrierii în program."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

PRESEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

 

 

                  

Bucuresti, 19 mai 2017.

Nr. 112.

 

.