revenire la pagina anterioară

Norme pentru schema de ajutor de minimis prevazuta în cadrul Programului Start-up Nation

1. Obiectivul Programului

Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare si de stimulare a înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea înfiintarii de noi întreprinderi mici si mijlocii aprobata prin Legea nr. ….., prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiintarea, organizarea si functionarea pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Prin prezenta se instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii si îmbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, somerilor si absolventilor, cresterea investitiilor în tehnologii noi inovative.
Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
Schema se aplica pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

2. Bugetul schemei de minimis si modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Schema este valabila pâna la 31 decembrie 2020, platile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pâna la 31 decembrie 2021.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei.
Prin implementarea programului în anul 2017 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de maxim 10000 de beneficiari.
Finantarea în cadrul prezentei scheme de minmis se face din fonduri de la bugetul de stat si fonduri europene.

 

3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

3.1. Notiunea de “întreprindere unica” include toate întreprinderile între care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauza sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este actionar sau asociat al unei alte întreprinderi si care controleaza singura, în baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întretin, cu una sau mai multe întreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

3.2. (1) Pot beneficia de prevederile Programului societatile (microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completarii planului de afaceri online (anexa 1), urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau în baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau în baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii debutanti în afaceri, cu modificarile si completarile  ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 si ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune în legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au pâna la 249 de angajati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro sau detin active totale de pâna la 43 milioane euro, echivalent în lei).
c) este considerata întreprindere autonoma, legata, partenera sau întreprindere unica;
d) au capital social integral privat;
e) asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singura societate.
f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comertului, au sediul social/punct de lucru si îsi desfasoara activitatea pe teritoriul României;
g) codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) si autorizat pîna la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plata, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitarea finantarii se face pe un singur cod CAEN;
h) sunt înfiintate de catre persoane fizice dupa intrarea în vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017, respectiv dupa data de 30 ianuarie 2017;
i)  nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru, la data semnarii acordului de finantare; Solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
j) nu au depasit plafonul de minimis de 200.000, 00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o întreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis si 100.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri în contul tertilor sau contra cost. Plafoanele se aplica indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmarit si indiferent daca ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
În cazul în care valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depaseste plafoanele de minimis mentionate la litera j), întreprinderea solicitanta nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depaseste aceste plafoane.
În cazul fuziunilor sau al achizitiilor, atunci când se stabileste daca un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achizitia depaseste plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzioneaza. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achizitie ramân legal acordate.
În cazul în care o întreprindere se împarte în doua sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se aloca întreprinderii care a beneficiat de acestea, si anume, în principiu, întreprinderii care preia activitatile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibila, ajutoarele de minimis se aloca proportional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Ajutorul de minimis acordat prin prezenta masura poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri în contul tertilor sau contra cost) echivalent în lei.
Pentru fuziunile si/sau a achizitiile ce modifica statutul controlului, în cazul depasirii plafoanelor valorice prevazute de art. 12 din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurentei, punerea în aplicare a tranzactiei de natura concentrarii economice fiind posibila doar dupa obtinerea unei decizii de autorizare din partea autoritatii de concurenta. Aspectul poate viza si tranzactiile de divizare mentionate mai sus, în cazul în care activele si/sau întreprinderea cu functionare deplina rezultate, depasesc pragurile valorice prevazute de Legea concurentei.
Ajutoarele de minimis nu se cumuleaza cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleasi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeasi masura de finantare prin capital de risc daca un astfel de cumul ar depasi intensitatea sau valoarea maxima relevanta a ajutorului stabilita pentru conditiile specifice ale fiecarui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptata de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acorda pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.         
k) nu se afla în stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, închidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
l) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitati aferente;
l) este înfiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat într-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii pâna la deschiderea sesiunii de înscriere.

(2) Nu beneficiaza de prevederile Programului societatile cu activitate de:
• productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
• productie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati de închiriere si leasing, activitati de investigare si protectie, precum si:
a) activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:
- 031 - Pescuitul
- 032 - Acvacultura
b) activitati legate de productia primara a produselor agricole asa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor obtinute din pescuit si acvacultura prevazute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
c) activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, în urmatoarele cazuri:
i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip achizitionate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
ii. când ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral transferat producatorilor primari (fermieri);
     Prin „prelucrarea produselor agricole” se întelege orice operatiune efectuata asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu exceptia activitatilor desfasurate în exploatatiile agricole, necesare în vederea pregatirii unui produs de origine animala sau vegetala pentru prima vânzare.
   Prin „comercializarea produselor agricole” se întelege detinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzarii, a punerii în vânzare, a livrarii sau a oricarei alte forme de introducere pe piata, cu exceptia primei vânzari de catre un producator primar catre revânzatori sau prelucratori si a oricarei alte activitati de pregatire a produsului pentru aceasta prima vânzare; o vânzare efectuata de catre un producator primar catre consumatori finali este considerata comercializare în cazul în care se desfasoara în localuri distincte, rezervate acestei activitati.
d) activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de înfiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f) ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza în sectorul carbonifer, asa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui (CAEN  Rev.2)
- 051 - Extractia carbunelui superior
- 052 - Extractia carbunelui inferior
- 061 -  Extractia petrolului brut
- 062 -  Extractia gazelor naturale
- 0721 - Extractia minereurilor de uraniu si toriu
- 0892 – Extractia turbei
- 091 - Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale
- 099 – Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
g) ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa în contul tertilor sau contra cost.
În cazul în care o întreprindere îsi desfasoara activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele mentionate mai sus), cât si în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplica ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauza trebuie sa se asigure, prin mijloace corespunzatoare, precum separarea activitatilor sau o distinctie între costuri, ca activitatile desfasurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiaza de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schema.

(3)  Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situatia în care exista legaturi între structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, între personalul din cadrul MMACA/OTIMMC, afini si rudele acestora pâna la gradul II inclusiv, ofertanti sau atunci când ofertantul câstigator detine pachetul majoritar de actiuni în doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie în cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile ori în situatia în care exista legaturi între structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul MMACA/OTIMMC rudele acestora pâna la gradul II inclusiv, respectiv afini. Aplicantul va depune la decont o declaratie în acest sens, atasata dosarului de achizitie, conform legislatiei în vigoare privind conflictul de interese.

Nota referitoare la conflictul de interese:
Legislatie conexa: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si Noul Cod Penal al României;

(4) Fiecare beneficiar are obligatia sa faca dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plata sau de rambursare, a angajarii prin proiect, cu contract de munca pe durata nedeterminata si cu norma întreaga a minim unui loc de munca pentru care beneficiaza de finantare, precum si obligatia mentinerii acestuia pentru cel putin 2 ani, dupa finalizarea implementarii proiectului.

 

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1.  Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat cu denumit în continuare MMACA prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie denumite în continuare OTIMMC, administreaza, gestioneaza si deruleaza direct sau prin intermediul organizatiilor ori institutiilor de drept privat, programele de încurajare si stimulare a înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat la nivel national si la nivel local si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune în legislatia nationala Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicata în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între MMACA si organizatiile ori institutiile de drept privat se încheie o conventie de colaborare în baza careia deruleaza programul. Institutia partenera selectionata are calitatea de agentie de implementare a ajutoarelor de minimis si poate acorda facilitati de creditare pentru implementarea planurilor de afaceri.

4.2. Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, în urmatoarele conditii:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 200.000 lei/beneficiar, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului.

4.3.1. Obiectul finantarii trebuie sa se încadreze în una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, masini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
b) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Valoarea activului achizitionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse în functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
c) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
d)  (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, rulote cu sau fara motor pentru comert stradal si autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de marfuri în contul tertilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri în numele tertilor sau contra cost.
      (2) Pentru activitatile de rent a car, scoli de soferi, taxi nu este limitata valoarea maxima si numarul de autoturisme achizitionate.
      (3) Pentru alte activitati în afara celor prevazute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitatile din cadrul programului, cu justificarea necesitatii achizitionarii acestora în planul de afaceri, în limita maxima de 36, 000 lei fara TVA si maxim 1 autoturism / beneficiar.
      (4) În cazul în care întreprinderea beneficiara de ajutor de minimis, pe lânga activitatea eligibila pentru care solicita ajutor în cadrul schemei de minimis, desfasoara si activitati de transport de marfuri în contul tertilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achizitionarea de mijloace de transport marfa, decât daca se asigura, prin separarea activitatilor sau o districtie clara între costuri, ca activitatea exclusa din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiaza de ajutoare de minimis;
e) Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, etc.);
f) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotarârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
g) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice în scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
h) Achizitionarea de instalatii de încalzire sau climatizare aferente spatiului de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
i) Salariile, utilitatile si cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie sa aiba destinatie locativa. Salariile se deconteaza la nivelul salariului mediu, inclusiv contributiile aferente angajatorului. Decontarea se face pentru valoarea salariilor, utilitatilor si chiriei aferente dupa momentul semnarii acordului pentru perioada de implementare;
j) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea si promovarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor, inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis, în limita maxima a 8000 lei fara TVA;
k) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologica, licente, etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
l) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala în limita a maxim 3000 lei fara TVA. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea în domeniul respectiv;
m) Taxa pe valoarea adaugata (TVA) nedeductibila pentru aplicantii neplatitori de TVA conform Codului Fiscal; 
n) Consultanta pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantarii în cadrul prezentului program si implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8000 lei fara TVA; Aceasta activitate poate fi efectuata înainte de semnarea acordului de finantare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta, care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse în cod CAEN clasa 70.

4.3.2. Toti furnizorii de bunuri si/sau servicii eligibile în cadrul programului trebuie sa aiba autorizata activitatea de prestare/comercializare a acestora.

4.4 În planul de afaceri on-line trebuie justificata fiecare cheltuiala în vederea demonstrarii necesitatii acesteia în desfasurarea activitatilor pentru care se acceseaza finantarea. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie în legatura cu fluxul activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii sau promovarii activitatilor codului CAEN, autorizat la momentul depunerii primei cereri de plata sau rambursare, pentru care se solicita finantare, asa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Rev 2”. Cheltuielile privind avize sau alte taxe decât TVA nedeductibil, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

4.5. Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi, iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt puse în functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acorda.

4.6. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate în sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

4.7. Solicitantii pot beneficia de finantarea nerambursabila obtinuta în cadrul Programului o singura data. 

4.8. Beneficiarii sunt obligati sa asigure în favoarea Oficiilor Teritorale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie bunurile achizitionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) si sa cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurarii catre OTIMMC. Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire, cu obligativitatea trimiterii catre OTIMMC anual a unei copii dupa aceasta la momentul reînnoirii.

4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achizitionarea în conditii de piata
Solicitantii care au semnat acordul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile în conditii de piata, cu respectarea principiilor prevazute în legislatia în vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, respectiv sa întocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei câstigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa încheierea contractului, la momentul depunerii decontului, împreuna cu declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu se afla în cazurile prevazute la art 3.2.(3) din Procedura. Dosarul de achizitie se întocmeste pentru toate bunurile si serviciile eligibile, cu exceptia cheltuielilor aferente salariilor, utilitatilor si chiriilor.

4.10. Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/actionari au calitatea de asociati/actionari în cadrul altor societati beneficiare de alocatie financiara nerambursabila la oricare din programele derulate de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat în anul 2017, prin care se acorda ajutor de minimis. O întreprindere nu poate avea în acelasi timp calitatea de beneficiar si cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achizitionate si decontate în cadrul programului.

 

5. Procedura de înscriere în Program

5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri în vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

5.2. Data de la care este activa înregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se înregistreze cu user si parola. Dupa crearea contului de înscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj si un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca în toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe întreaga perioada de implementare si monitorizare a programului. Dupa confirmare aplicatia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activa pentru completarea on-line a planului de afaceri si încarcarea în aplicatie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedura. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, pâna la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pâna la epuizarea bugetului.

5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real si transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.

5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificarii administrative si a eligibilitatii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitantii care înregistreaza o societate de 2 ori în cadrul aceleiasi sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrari.

5.6. (1) În momentul salvarii si trimiterii planului de afaceri online, aplicatia electronica va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii înregistrarii si cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta, punctajul obtinut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.
       (2) Dupa expirarea termenului prevazut la subpct. 5.3 si în conformitate cu punctajul obtinut, în maxim 1 zi lucratoare, se va publica pe site-ul institutiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitantii acceptati în vederea verificarii administrative si a eligibilitatii în cadrul Programului, precum si lista cu solicitantii respinsi care nu au obtinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeasi societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face în ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
- numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create în cadrul programului;
- numarul de locuri de munca ocupate de persoane defavorizate*/someri/absolventi dupa anul 2012
- achizitia de echipamente tehnologice;
- activitatea pe care acceseaza programul;
- data si ora înscrierii în program.
Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE.

5.7. În cadrul planului de afaceri se solicita completarea si încarcarea în aplicatia electronica de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3) semnata de reprezentantul legal sau împuternicitul societatii, si a altor documente justificative conform anexei 1 Plan de afaceri.

5.8. (1) Prin copie certificata, în cadrul acestui Program, se întelege fotocopie cu semnatura reprezentantului legal /împuternicitului cu mentiunea „conform cu originalul”.
(2) Documentele ilizibile, incomplete sau neîncarcate în aplicatie pot fi solicitate prin clarificari. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificari atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

 

6. Verificarea si selectia beneficiarilor

În scopul verificarii solicitarilor si implementarii Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Programare, Selectie, Evaluare si Contractare a Programului, denumita în continuare UPSEC, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia ordonatorului tertiar de credite al fiecarui OTIMMC.

6.1.(1) Verificarea documentelor depuse si a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:
a) din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii: solicitarile vor fi evaluate în ordinea numarului RUE, în baza verificarii documentelor justificative încarcate în aplicatie. Solicitantii care nu îndeplinesc criteriile administrative si de eligibilitate prevazute la art. 3 la prezenta procedura, vor primi scrisori de înstiintare a respingerii din Program.
b) verificarea planurilor de afaceri  (Anexa 1 la procedura) se va face doar pentru solicitarile care au fost admise din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, în ordinea numarului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectueaza în cazul în care aplicantii admisi la finantare în limita bugetului, depun cerere-tip de renuntare totala/partiala la finantare, în cazul în care OTIMMC constata ca solicitantii nu semneaza acordul de finantare în termenul specificat, în situatia unei suplimentari al bugetului alocat Programului, precum si în alte situatii în care bugetul permite acest lucru.

(2) Verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor înscrise în planul de afaceri, completarea explicita a tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu fluxul activitatilor/subactivitatilor care sunt necesare desfasurarii sau promovarii activitatilor codului CAEN pentru care se solicita finantare, concordanta între codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse în planul de afaceri, se realizeaza de catre Unitatile de Programare, Selectare, Evaluare si Contractare (UPSEC) din cadrul OTIMMC si conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finantare în limita bugetului, si se transmite de catre OTIMMC solicitantului.
Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Clarificarile solicitate se trimit la OTIMMC în 3 zile lucratoare de la transmitere. Nedepunerea clarificarilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(3) Daca în urma analizei planului de afaceri integral completat se constata neconcordante sau ca informatiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt corecte/reale/coerente, ele generând sau nu un punctaj diferit de cel generat de aplicatie, solicitantul va primi Scrisoare de înstiintare a respingerii planului de afaceri.

6.2. În cadrul Programului se finanteaza implementarea planurilor de afaceri în ordinea punctajului si în limita bugetului programului, care au obtinut cel putin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.

6.3. În conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situatia în care solicitantul se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta în aceste situatii.

6.4. Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formulând o contestatie, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere pentru neîndeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.

6.5. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:
- datele de identificare ale solicitantului;
- obiectul contestatiei;
- motivele de fapt si de drept pe care se întemeiaza contestatia;
- dovezile pe care se întemeiaza;
- semnatura reprezentantului legal.

6.6. Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui o Comisie de contestatie din cadrul OTIMMC, formata din membrii care nu au participat la procesul de evaluare.

6.7. Termenul de solutionare este de 10 zile lucratoare de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin fax, email, sau prin posta, cu confirmare de primire.

6.8 (1) Dupa primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finantare în limita bugetului, conform programarii OTIMMC, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC acordul de finantare (anexa nr.9 la prezenta Procedura). Termenul limita de semnare a acordurilor de finantare este 29 septembrie 2017.
MMACA prin OTIMMC va transfera în contul de tranzit deschis la institutia partenera selectata, cu rol de agentie de implementare, sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finan?are. 

(2) În vederea semnarii acordului de Finantare, beneficiarii trebuie sa prezinte în original:
- cererea tip de acord de principiu pentru finantare (Anexa 3) semnata de reprezentantul legal sau împuternicitul societatii
- certificatele de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscala, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, în original sau copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnarii acordului;
- certificatele de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si datoriilor catre bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru (indiferent daca au sau nu cod unic de înregistrare fiscala), în original sau în copie legalizata, eliberate de catre organul fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnarii acordului. În cazul în care firma nu este înregistrata ca fiind platitoare în cadrul administratiei respective, se solicita o adeverinta.
- documentul emis de catre ONRC din care sa rezulte ca întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înfiintate de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de actionar sau asociat într-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii pâna la deschiderea sesiunii de înscriere.

(3) În cazul în care OTIMMC constata ca nu se depun documentele prevazute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semneaza acordul de finantare conform programarii OTIMMC,   solicitantii vor primi Scrisoare de înstiintare a respingerii la finantare, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.

(4) Acordul de finantare va fi reziliat si alocatia financiara nerambursabila acordata, împreuna cu dobânzile si penalitati aferente, vor fi recuperate si în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finantate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum si în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrainate sub orice forma prevazuta de legislatia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finantare semnat de parti.

(5)  În maxim 1 an de la semnarea acordului, dar nu mai târziu de 29 septembrie 2018, beneficiarul este obligat sa efectueze cheltuielile si sa depuna documentatia de decont la sediul OTIMMC. Documentatia de decont poate fi depusa în maxim 3 transe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la fata locului a reprezentantilor institutiei partenere. Reprezentantii institutiei partenere vor face verificari la fata locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(6)  În situatia neefectuarii cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse în functiune, beneficiarul nu primeste finantare pentru acestea.

(7)  Beneficiarii eligibili declarati admisi în limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la institutia partenera pentru derularea operatiunilor de încasari si plati.

(8)  Finantarea planurilor de afaceri se va face conform Conventiei de colaborare încheiata de minister cu institutia partenera. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de catre institutia partenera pentru gestionarea programului, prin unitatile teritoriale ale acesteia, dupa primirea de catre institutia partenera a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea OTIMMC.

(9)  Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi varsat în contul curent deschis la institutia partenera.

6.9. Termenul precizat la aliniatul (5) se poate prelungi doar cu acordul OTIMMC pentru situatii exceptionale (de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiar). Prelungirea se acorda o singura data, pe baza unei cereri depuse de catre solicitant la sediul OTIMMC cu cel putin 5 zile înainte de expirarea termenului limita de depunere a decontului. Prelungirea nu poate depasi termenul limita de efectuare a cheltuielilor, respectiv 29 septembrie 2018.

6.10. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitatile eligibila/eligibile, în conformitate cu acordul de finantare semnat între parti, însotit de notificarea privind acordul de principiu pentru finantare (Anexa 9).

6.11. (1) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii-tip de eliberare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedura), pe care beneficiarul trebuie sa o depuna spre aprobare la OTIMMC, însotita de urmatoarele documente îndosariate în functie de specificul cheltuielilor efectuate:
a) formularul de decont prevazut în anexa nr. 12 la prezenta procedura;
b) documentele justificative care însotesc formularul de decont, în original si 1 fotocopie certificata, în ordinea activitatilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de catre UPSEC, prin semnatura si stampila reprezentantului UPSEC;
c) declaratia pe propria raspundere a beneficiarului ca activul/activele achizitionat/ achizitionate este/sunt nou/noi/ si puse în functiune la locul implementarii proiectului, si ca nu aplica pentru acesta/acestea, amortizarea accelerata prevazuta în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) copia certificata a fisei de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia;
e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participarii în Program pe o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii ajutorului de minimis, catre Unitatea Monitorizare, Control si Raportare din cadrul OTIMMC, conform anexei nr. 8 la prezenta procedura. Se depune la prima cerere de eliberare AFN.
f) contract/polita de asigurare pentru bunurile achizitionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionata în favoarea OTIMMC, cu mentiunea reînnoirii pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare). Aceasta asigurare poate fi facuta si anual cu clauza de prelungire; cu obligativitatea trimiterii catre OTIMMC anual a unei copii dupa aceasta la momentul reînnoirii.   
g) dovada înregistrarii brevetului de inventie sau serviciului/indicatiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.
h) cartea de identitate a autoutilitarei achizitionate, din care sa rezulte categoria de folosinta;
i) dosarul de achizitie conform pct. 4.9. - iar pentru toate documentele provenite din strainatate vor fi prezentate traduceri autorizate;
j) dovada achizitiei proprietatii pentru spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (contract de vânzare-cumparare, extras de carte funciara, antecontract de vânzare-cumparare întabulat), iar pentru spatiile din elemente prefabricate se va prezenta dovada detinerii în proprietate/folosinta a terenului, autorizatie de constructie (daca este cazul), extras de carte funciara precum si raportul de evaluare a activului  întocmit de expert autorizat ANEVAR, cu exceptia spatiilor din elemente prefabricate;
k) pentru francize - contractul cu francizorul, cu traducere autorizata în limba româna (daca este cazul), factura fiscala, cu traducere autorizata în limba româna (daca este cazul), copia manualului operational/de operatiuni, dovada înregistrarii marcii francizate la organismul abilitat din România sau din tara de origine, cu traducere autorizata în limba romana;
l) pentru licente si software - contractul cu furnizorul, tradus în limba româna de catre un traducator autorizat (pentru furnizori externi), factura fiscala, tradusa în limba româna de catre un traducator autorizat (pentru furnizori externi);
m) pentru etichetare ecologica - documente care sa ateste certificarea etichetarii ecologice de catre un organism abilitat;
n) pentru cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale - contractul de prestari servicii cu furnizorul de servicii de formare si dovada autorizarii acestuia, factura fiscala, în original si copie certificata, copie certificata dupa diploma de absolvire;
o) pentru consultanta pentru întocmirea documentatiei în vederea obtinerii finantarii în cadrul programului si implementarea proiectului - contractul de prestari servicii cu furnizorul de servicii de consultanta; statutul sau certificatul constatator al furnizorului de consultanta cu codul autorizat din CAEN clasa 70 (în copie certificata), factura fiscala, în original si copie certificata, proces-verbal privind executia contractului de consultanta.
p) pentru locurile de munca nou create în cadrul proiectului - dovada crearii acestora se va face la data depunerii primei cereri de plata sau rambursare, cu contractul individual de munca înregistrat, cu norma întreaga, încheiat pe perioada nedeterminata si ulterior, pe o perioada de raportare de doi ani începând cu anul urmator acordarii ajutorului de minimis, se va face dovada mentinerii acestora cu documentele prevazute de legislatia în vigoare (extras REGES, Registru salariati din Revisal si Contract pe salariat din REVISAL). Persoana/persoanele angajate în urma implementarii planului de investitii nu trebuie sa fi avut raporturi de munca în ultimele 12 luni calendaristice cu asociatul/actionarul/administratorul.
r) pentru fiecare tip de cheltuiala efectuata conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare se anexeaza instrumentele care dovedesc efectuarea platii (ordine de plata/ chitanta/ cotor fila CEC/ foaie de varsamânt/bilet la ordin trecut prin banca/dispozitii de plata externe în cazul importurilor, traduse în limba româna si legalizate).
Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC în 3 zile lucratoare de la înstiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

(2) Întreaga documentatie va fi depusa în 2 exemplare: 1 original si 1 fotocopie certificata.

(3) Virarea efectiva a sumei care constituie ajutor de minimis catre beneficiar, se face dupa primirea de catre institutia partenera a acordului de utilizare a ajutorului de minimis, în contul deschis la institutia partenera, sau în cazul cererii de plata în contul de trezorerie al beneficiarului.
Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite catre OTIMMC în urma verificarii documentelor primite de la beneficiar si institutia partenera.
În cadrul OTIMMC se va constitui o unitate de plata, denumita în continuare UP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia sefului OTIMMC.

(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor dupa verificarea conformitatii fotocopiilor, prin ridicarea lor de catre operatorii economici de la sediul OTIMMC.

6.12. Cele 2 exemplare ale dosarelor continând acelasi numar de documente vor fi puse într-un plic sigilat si depuse la sediile OTIMMC (anexa nr. 4 la prezenta procedura).

 I. Destinatar:
    -  OTIMMC - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedura);
    - UPSEC: Programul START – up Nation
II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    - denumirea completa a operatorului economic solicitant;
    - nr. de înregistrare la ORC;
    - CUI/codul de înregistrare fiscala;
    - suma solicitata;
    - adresa beneficiarului, inclusiv judetul.
În cazul în care sunt necesare clarificari privind cheltuielile pentru care se solicita finantare, aplicantului i se transmite Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC în 3 zile de la înstiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.

6.13. Nu se admit compensari între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare. Nu se admite modificarea procentelor de finantare mentionate în schema de finantare din planul de afaceri.

6.14. Beneficiarii nu pot schimba, la achizitionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.

6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii acordului de finantare, nu sunt eligibile, cu exceptia celor de la pct. 4.3 lit. n).

6.16. (1)Plata se face în maxim 3 transe pentru toate activitatile pentru care s-a facut dovada achitarii integrale a acestora în cazul decontarii prin rambursare sau prezentarea facturilor în cazul mecanismului decontarii cererilor de plata. Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, beneficiarul va respecta graficul de rambursare /decontare cereri de plata aferent planului de afaceri aprobat.

(2) Pentru mecanismul decontarii cererilor de plata beneficiarul urmeaza pasii descrisi în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare si de Hotarârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,

(3) Neîndeplinirea obligatiei beneficiarului de a depune cererea de decont aferenta cererii de plata la OTIMMC, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data încasarii sumelor,   conduce la recuperarea ajutorului de minimis.

(4) Pentru platile efectuate în valuta, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României, valabil pentru ziua publicarii procedurii în Monitorul Oficial al României.

(5) Pentru mecanismul rambursarii cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la institutia partenera un credit punte, care va fi achitat dupa primirea acordului de utilizare de la OTIMMC.

(6) Dupa efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul depune cererea tip de eliberare ajutor de minimis la OTIMMC însotita de documentele justificative. Dupa primirea documentelor mentionate la pct. 6.11, UPSEC verifica existenta si corectitudinea acestora. În cazul în care documentatia este completa si corecta UPSEC aproba formularul de decont, îl scaneaza, îl încarca în aplicatie si anunta beneficiarul sa depuna la institutia partenera solicitarea de tragere ajutor de minimis.

(7) Dupa depunerea de catre beneficiar a solicitarii de tragere ajutor de minimis, institutia partenera efectueaza certificarea cheltuielilor, întocmeste procesul verbal de certificare a cheltuielilor, solicitarea de tragere din fond, conform conventiei de colaborare semnata cu institutia partenera si le încarca în aplicatia RUE în vederea emiterii acordului de utilizare ajutor de minimis.

6.17. În vederea implementarii si monitorizarii Programului, în cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Monitorizare, Control si Raportare, denumita în continuare UMCR, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia ordonatorului tertiar de credite al fiecarui OTIMMC.

6.18. (1)  Un exemplar al dosarului de eliberare a ajutorului de minimis, aprobat de UPSEC, însotit de acordul de finantare si dovada certificarii cheltuielilor încarcata în aplicatie de catre institutia partenera va fi depus la UMCR din cadrul OTIMMC.

(2) UMCR verifica dosarul de eliberare a ajutorului de minimis aprobat de UPSEC, verifica pe esantion certificarea cheltuielilor efectuate de institutia partenera, întocmeste nota de certificare a cheltuielilor în baza procesului verbal de certificare încarcat în RUE de catre institutia partenera/OTIMMC si întocmeste acordul de utilizare ajutor de minimis, care dupa ce va fi semnat de ordonatorul tertiar de credite va fi încarcat în RUE.

6.19. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunta la finantare pentru una sau mai multe activitati pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitantilor acordul de finantare însotit de notificarea privind acordul de principiu pentru finantare (anexa la acordul de finantare), acestia au obligatia de a transmite la OTIMMC personal, prin posta sau curier, cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedura. In situatia în care aplicantul admis la finantare renunta la implementarea planului de afaceri fara a depune cerere-tip de renuntare totala/partiala, acesta nu va mai beneficia de finantare în cadrul programelor derulate de minister în urmatorii 3 ani fiscali.

(2) Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activitatile si cheltuielile ramase nemodificate în urma cererii de renuntare partiala la finantare formulate conform alin. (1).

(3) Beneficiarii pot renunta la activitatile pentru care au primit notificare numai daca, prin aceasta modificare, punctajul obtinut la completarea on-line a planului de afaceri si criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifica.

(4) Cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare pentru care exista acordul de principiu se completeaza în limba româna, prin tehnoredactare si poarta semnatura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

 

7. Monitorizarea si controlul beneficiarilor Programului si recuperarea ajutorului de minimis

7.1. Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de catre UMCR din cadrul OTIMMC.

7.2. Reprezentantii OTIMMC au dreptul sa verifice anuntat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât si la cel al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute în cadrul Programului. Beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului  OTIMMC asupra utilizarii ajutorului de minimis acordat prin Program.

7.3. (1) Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare. Pe durata efectuarii controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investitia si la sediul social, echipa de control trebuie sa aiba acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finantarii. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine ajutorul de minimis sau au schimbat destinatia acesteia, sau se constata ca nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute în acord sau în schema de ajutor de minmis, UMCR va propune recuperarea totala a ajutorului de minimis acordat, si va anunta MMACA ca a fost declansata recuperarea ajutorului de minimis, împreuna cu dobânzile si penalitatile aferente.

(2) UMCR va propune recuperarea totala a ajutorului de minimis acordat si în cazul în care beneficarul nu îndeplineste obligatia de a depune cererea de decont aferenta cererii de plata la OTIMMC, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plata în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data încasarii sumelor.

7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include si dobânda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pâna la data recuperarii acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

7.5. Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre UMCR din cadrul OTIMMC, pentru o perioada de 3 ani, începând cu anul urmator acordarii alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea formularului prevazut în anexa nr. 7 la prezenta Procedura, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1-30 iunie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) si electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a OTIMMC si directia.imm@imm.gov.ro.

În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pentru o perioada de 3 ani.

7.6. Verificarea pe teren se realizeaza de catre UMCR cel putin o data, timp de 3 ani începând cu anul urmator acordarii ajutorului de minimis.

7.7. UMCR monitorizeaza îndeplinirea indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare pentru masurarea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului.

7.8. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreuna cu dobânzile si penalitatile aferente.

7.9. În situatia în care, pe perioada contractuala precum si pe durata celor 3 ani de monitorizare, beneficiarul ajunge în situatia de închidere operationala, faliment, dizolvare sau insolventa, se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program.

 

8. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis

8.1. Beneficiarul finantarii nerambursabile va da o declaratie, anexa nr. 2 la prezenta procedura, privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului în curs.

8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul MMACA la adresa www.aippimm.ro, si în termen de 15 zile de la data adoptarii se transmite spre informare Consiliului Concurentei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

8.3. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata în baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara în domeniul ajutorului de minimis.

8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune masurile care se impun în cazul încalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.

8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

8.4.3. În cazul în care exista îndoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.

8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în 20 de zile lucratoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

OTIMMC, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificarii de acord de principiu pentru finantare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului si caracterul de minimis al acestuia, facând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, mentionând titlul acestuia si la referinta de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

8.6. OTIMMC va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic, ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare, nu depaseste la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri în contul tertilor sau contra cost.

8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza si mentine o evidenta a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de OTIMMC, astfel încât sa fie posibila identificarea valorii, momentului acordarii, modalitatii de acordare, provenientei finantarii, duratei si metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Aceasta evidenta va fi pastrata la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocari în cadrul Programului.

(2) Pentru realizarea acestei evidente, OTIMMC vor transmite catre furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.

8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.

8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat si a registrului ajutoarelor de stat/minimis.

 

9. Confidentialitate

9.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti în cadrul Programului sunt confidentiale, membrii OTIMMC si UCSEC având obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate în acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului în care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atributiilor ce le revin.

9.2. MMACA – prin directia de specialitate si OTIMMC sunt autorizate sa publice, în orice forma si mediu, incluzând internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul ajutorului de minimis acordat, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).

 

10. Precizari

Documentele originale depuse de catre beneficiari în vederea eliberarii ajutorului de minimis în cadrul Programului vor fi pastrate la sediul OTIMMC, la dispozitia operatorilor economici, în vederea ridicarii de catre acestia, pâna cel târziu la data de 28 aprilie 2019.

Prezenta procedura se aproba prin Ordin de Ministru si va fi publicata în Monitorul Oficial al României.

 

 

 

Publicat pe site-ul MMACA (la adresa www.aippimm.ro) pe data de 5 Mai 2017