revenire la pagina anterioară
Cum calculezi numarul mediu de salariati cand soliciti o finantare din fonduri europene

Cum calculezi numarul mediu de salariati cand soliciti o finantare din fonduri europene

Pâna în 2020 în România se vor derula mai multe programe de finantare pentru înfiintarea de noi afaceri si dezvoltarea afacerilor existente. Unul din primele aspecte de care un antreprenor trebuie sa tina cont atunci când isi alege linia de finantare, înafara de locul desfasurarii activitatii (mediu urban vs. mediu rural), este dintre încadrarea afacerii în una din categoriile microîntreprindere, întreprindere mica sau mijlocie. Aceasta distinctie este extrem de importanta deoarece exista programe care se adreseaza doar microîntreprinderilor în timp ce altele întreprinderilor mici sau mijlocii.

Potrivit legii Nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, IMM-urile sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
b) realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

Întreprinderile mici si mijlocii se clasifica, în functie de numarul mediu anual de salariati si de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care le detin, în urmatoarele categorii:
a) microîntreprinderi - au pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 2 milioane euro;
b) întreprinderi mici - au între 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pâna la 10 milioane euro;
c) întreprinderi mijlocii - au între 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

La depunerea cererilor de finantare foarte putine firme întâmpina probleme în ceea ce priveste depasirea plafonului maxim al cifrei de afaceri, dar în schimb în ceea ce priveste numarul mediu de salariati mereu exista proiecte depuse ce nu sunt nici macar evaluate fiindca nu respecta acest criteriu. Este neplacut, mai ales daca ai muncit 2-3 luni la pregatirea proiectului, si în plus ai mai platit si câteva mii de euro firmei de consultanta care a elaborat proiectul. De aceea este foarte important sa calculezi corect numarul mediu de salariati.

Potrivit normelor actuale “Numarul mediu de salariati” acopera personalul permanent, cel cu jumatate de norma si cel temporar si include: salariatii, persoanele care lucreaza pentru întreprindere (fiind subordonate ei si care sunt considerate ca angajati, prin legislatia nationala), proprietarii-administratori, parteneri angajati în activitatile obisnuite ale întreprinderii si care beneficiaza de avantaje financiare din partea întreprinderii.
Ucenicii sau elevii si studentii implicati în programe de instruire profesionala, având contracte de ucenicie sau de instruire profesionala, precum si salariatii care se afla în concediu de maternitate sau parental nu sunt inclusi în numarul de angajati.

Calculul efectiv al numarului mediu de salariati se face în conformitate cu Art. 5 din Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 5
    (1) Numarul mediu de salariati corespunde numarului mediu de persoane angajate în întreprindere în cursul anului, determinat pe baza lunara.
    (2) Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva - inclusiv zilele de repaus saptamânal si sarbatorile legale -, împartita la numarul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus saptamânal sau sarbatoare legala se vor lua în calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a încetat în acea zi.
    (3) În efectivele zilnice de salariati avute în vedere la calcularea numarului mediu anual de salariati se includ salariatii angajati pe durata nedeterminata, salariatii temporari care lucreaza în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat între întreprindere si un agent de munca temporara, pe durata acestui contract, proprietarii-directori, partenerii care desfasoara o activitate permanenta în întreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de întreprindere.
    (4) Salariatii cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma vor fi inclusi în numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut în contractul individual de munca cu timp partial.
    (5) La calcularea numarului mediu anual de salariati nu se vor avea în vedere salariatii al caror contract individual de munca este suspendat pentru perioada luata în calcul, conform prevederilor legale, ucenicii si elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de ucenicie sau de formare profesionala.
    (6) Nu vor fi introduse/introdusi în numarul mediu anual de salariati salariatele/salariatii aflate/aflati în concediu de maternitate sau parental.
    (7) Numarul mediu anual de salariati se determina pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor, întocmit si completat conform prevederilor legale în vigoare.

Atunci când va pregatiti proiectul de finantare la calculul acestui indicator nu trebuie sa neglijati legaturile dintre firma care depune proiectul si alte companii. În functie de relatia cu alte întreprinderi, raportata la capitalul sau la drepturile de vot detinute, ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:
    a) întreprinderi autonome;
    b) întreprinderi partenere;
    c) întreprinderi legate.

Daca firma ta nu este o firma 100% independenta ar fi bine sa citesti cu atentie in legea mai sus mentionata si articolele referitoare la întreprinderile partenere si cele legate.