revenire la pagina anterioară
Facilitati fiscale: firmele pot distribui profitul în fiecare trimestru

Facilitati fiscale: firmele pot distribui profitul în fiecare trimestru

Legea 530 de modificare a Legii contabilitătii 82/1991 si a Legii societătilor comerciale 31/1990 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018. Legea se aplică din 15 iulie 2018. 

Legea va permite firmelor să repartizeze trimestrial profitul companiei către actionari. Pe lângă profitul contabil net realizat trimestrial, la sumele distribuite se pot adăuga si eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile.

Daca pâna acum profitul putea fi repartizat după aprobarea situatiilor financiare anuale, de acum plata se va putea face la data stabilită de adunarea generală a actionarilor. Cei care doresc sa profite de aceasta facilitate au obligatia de a întocmi situatii financiare intermediare.

 

Modificările aduse Legii contabilitătii nr. 82/1991, prin Legea nr. 163/2018 sunt:

 

Art. 19 alin. (3) Legea contabilitătii nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)
Art. 19, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:
„(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinatii, după aprobarea situatiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate si se reflectă în situatiile financiare interimare drept creante fată de actionari, respectiv asociati”.

 

Art. 19 alin. (3^1) și (3^2) Legea contabilitătii nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)
La art. 19, după alin. (3) se introduc două noi alineate,  alin. (3^1) și (3^2), cu următorul continut:
„(3^1) Repartizarea trimestrială a profitului către actionari sau asociati se poate efectua optional, în cursul exercitiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerintele legale sau statutare, respectiv pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a actionarilor sau asociaților, după caz. 

(3^2) Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (3^1) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate si plătite în plus în cursul exercitiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situatiilor financiare anuale. Obligatia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societătii are obligatia de a urmări recuperarea acestor sume si de a dispune măsurile ce se impun în acest scop”.

 

Art. 28 alin. (8^1) Legea contabilitătii nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)
La art. 28, după alin. (8) se introduce un nou alineat,  alin. (8^1), cu următorul conținut:
„(8^1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligatia să întocmească situatii financiare interimare”.

 

Art. 34^1 Legea contabilitătii nr. 82/1991 (modificată prin Legea nr. 163/2018)
După art. 34 se introduce un nou articol,  art. 34^1, cu următorul conținut:
„(1) Situatiile financiare interimare întocmite potrivit art. 28 alin. (81) sunt supuse auditului, în situatia în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare statutară a situatiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii. 

(2) Situatiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situatiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii”.

 

.